Algemene Voorwaarden

De klant mag afzien van zijn aankoop en de overeenkomst annuleren op enig moment tot aan het einde van de zevende werkdag vanaf de dag na de dag waarop de klant de goederen ontvangt, zonder dat enige boete verschuldigd is. De klant is niet verplicht om Cross een reden te geven voor het annuleren van de overeenkomst.

 1. Definities
  1. In deze voorwaarden hebben de onderstaande definities de volgende betekenis:
    Overeenkomst deze voorwaarden en het bestelformulier;
    Klant de term zoals gedefinieerd door de Wet van 1991 betreffende de Handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, versie 2007
    Contactadres
    Cross House
    Unit 14
    Windmill Trading Estate
    Thistle Road
    Luton
    Bedfordshire
    LU1 3XJ, UK
    [+31 348 704 111] [crossbenelux@cross.com]
    Cross AT Cross Limited, een in Engeland en Wales geregistreerde vennootschap (registratienummer 01410574). Het maatschappelijk adres bevindt zich op:
    Cross House
    Unit 14
    Windmill Trading Estate
    Thistle Road
    Luton
    Bedfordshire
    LU1 3XJ, UK
    Klant de klant als zodanig vermeld op het bestelformulier;
    Gegevens alle persoonlijke informatie die door de klant is verstrekt
    Leveringsplaats de plaats als zodanig vermeld op het bestelformulier;
    Leveringswijze de leveringswijze die door de klant op het
    bestelformulier is geselecteerd;
    Goederen alle goederen overeengekomen in de overeenkomst om van Cross te worden gekocht door de klant (inclusief elk onderdeel of alle onderdelen daarvan);
    IP-rechten alle copyrights, patenten, geregistreerde ontwerpen, ontwerprechten, gebruiksmodellen, handelsmerken, zakengeheimen, knowhow, databankrechten, vertrouwelijke informatie of alle andere geregistreerde of niet-geregistreerde intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook die waar dan ook ter wereld bestaan;
    Bestelformulier [het bestelformulier dat wordt getoond op de [winkelmandje / orderbevestiging] pagina van de website waarop het aanbod van de klant om de goederen van Cross te kopen wordt weergegeven;]
    Privacybeleid Het Privacybeleid dat door Cross van tijd tot tijd wordt uitgevoerd waarin de voorwaarden uiteen worden gezet waarop Cross klantgegevens verzamelt en dergelijke gegevens gebruikt;
    Voorwaarden de voorwaarden en bepalingen die in dit document worden uiteengezet
    Website de website die draait op het domein www.cross.com; en
    Werkdag Maandag t/m vrijdag met uitzondering van feestdagen.
  2. In deze voorwaarden:
   1. omvat het enkelvoud het meervoud en vice versa;
   2. is een verwijzing naar een sekse een verwijzing naar alle seksen;
   3. zijn, tenzij anders vermeld, verwijzingen naar clausules verwijzingen naar clausules van deze voorwaarden;
   4. zijn de clausuletitels slechts ter referentie en hebben deze geen invloed op de constructie of interpretatie van deze voorwaarden; en
   5. zullen verwijzingen naar statuten, alle wettelijke instrumenten, regelingen of verordeningen worden opgevat als een verwijzing naar een dergelijk statuut, wettelijk instrument, regeling of verordening zoals die van tijd tot tijd is aangepast of opnieuw ingevoerd.
  3. Alle overeenkomsten voor de levering van goederen door Cross die via de website zijn besteld, zijn onderworpen aan deze voorwaarden in zoverre zij niet onverenigbaar zijn met enige voorwaarden op de voorkant van het bestelformulier, en zij gelden (afgezien van dergelijke voorwaarden die op het bestelformulier zijn geformuleerd) met de uitsluiting van alle andere voorwaarden (waaronder alle voorwaarden waarvan de klant beweert dat deze van toepassing zijn op alle aankooporders of andere documenten).Alle bestelformulieren die door de klant zijn ingevuld, worden geacht een aanbod tot aankoop te zijn van de goederen van Cross onder deze voorwaarden.Cross behoudt zich het recht voor om op enig moment deze voorwaarden aan te passen, te wijzigen of bij te werken. Behoudens de voorwaarden toepasselijk op die betreffende overeenkomst tijdens de periode tussen het aanbod van de klant en de aanvaarding van dit aanbod door Cross.
  4. Cross behoudt zich het recht voor om voor enige reden een aanbod te weigeren.Cross kan contact opnemen met een klant als Cross het aanbod van de klant niet accepteert.Als Cross geen contact opneemt met een klant binnen 14 dagen nadat het bestelformulier door de klant is ingediend, wordt Cross geacht het aanbod van de klant te hebben aanvaard.

 2. Prijs
  1. De prijs voor de goederen is de prijs die is gespecificeerd op het bestelformulier tenzij Cross contact opneemt met de klant om de klant te informeren dat er een fout is gemaakt in de voor de goederen gespecificeerde prijs. In dit geval beschikt de klant over de mogelijkheid om zijn bestelling te herroepen. De prijs wordt berekend in Britse ponden en is inclusief BTW tegen het huidig geldende tarief. De weergegeven prijs van de Cross-producten is exclusief verzend- en verpakkingskosten.
  2. De betaling dient te worden voldaan op de datum dat het aanbod van de klant wordt ingediend als de goederen volgens de persoonlijke specificaties van de klant zijn gemaakt. De klant erkent dat Cross het aanbod van de klant niet zal accepteren als de te betalen bedragen onder de overeenkomst door Cross niet worden ontvangen in beschikbare middelen, te allen tijde vallend onder clausule 1.4. Indien de goederen niet volgens de persoonlijke specificaties van de klant werden gemaakt, dient de betaling te worden voldaan voor het einde van de achtste werkdag vanaf de dag na de dag waarop de klant de goederen ontvangt.
  3. Zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of oplossing die Cross kan hebben, mag Cross aan de klant rente over het achterstallige bedrag berekenen, als de klant niet voldoet aan de betaling van enig bedrag dat verschuldigd is onder de overeenkomst.De klant zal de rente op verzoek onmiddellijk betalen, vanaf de vervaldatum tot en met de datum van daadwerkelijke betaling, zowel voor als na de uitspraak, tegen een van tijd tot tijd berekend wettelijk percentage. De rente wordt berekend van dag tot dag.
 3. Eigendom en risico

  1. Het wettelijk eigendom van de goederen zal overgaan naar de klant als de goederen volledig zijn betaald door de klant.
  2. Als het wettelijk eigendom van de goederen niet is overgedragen aan de klant op het moment van bezorging in overeenstemming met clausule 3.1, zal het risico van de goederen overgaan naar de klant op het moment van bezorging.
 4. Websiteverkoop aan klanten - annuleringsrechten

  1. De clausules 4.2 tot en met 4.6 zijn alleen van toepassing op klanten die de goederen kopen.
  2. De klant mag afzien van zijn aankoop en de overeenkomst annuleren op enig moment tot aan het einde van de zevende werkdag vanaf de dag na de dag waarop de klant de goederen ontvangt, zonder dat enige boete verschuldigd is. De klant is niet verplicht om Cross een reden te geven voor het annuleren van de overeenkomst.
  3. Om de overeenkomst te annuleren, moet de klant Cross hiervan binnen de in 4.2. vermelde termijn van 7 werkdagen schriftelijk berichten op het contactadres.
  4. Als de klant de goederen heeft ontvangen voordat hij de overeenkomst heeft geannuleerd, moet de klant de goederen terugsturen naar het contactadres van Cross. Het risico en de kosten hiervan zijn voor de klant. Als de klant de overeenkomst heeft geannuleerd, maar Cross heeft de goederen al verwerkt voor bezorging, mag de klant de goederen niet uitpakken als deze door de klant worden ontvangen en moet de klant de goederen zo snel mogelijk terugsturen naar het contactadres van Cross. Het risico en de kosten hiervan zijn voor de klant.
  5. Zodra de klant Cross op de hoogte heeft gesteld dat hij de overeenkomst annuleert, zal enig bedrag dat aan Cross is gedebiteerd van de betaalkaart van de bank van de klant worden gehercrediteerd naar de rekening van de klant zo snel als praktisch mogelijk is en in ieder geval binnen 30 dagen nadat de melding van annulering is gedaan. De klant is verantwoordelijk voor de kosten voor het terugzenden van de goederen naar het contactadres [en zal de goederen hetzij persoonlijk retourneren of via verzending via een postdienst waarmee de goederen aangetekend kunnen worden verstuurd]. Als de klant de aan hem bezorgde goederen niet retourneert of de bezorgkosten niet betaalt, heeft Cross het recht om de rechtstreekse kosten voor het terughalen van de goederen af te trekken van het bedrag dat aan de klant zal worden gehercrediteerd.De klant erkent dat hij verplicht is om te allen tijde redelijke zorg te dragen voor de goederen als de goederen in zijn bezit zijn voordat deze goederen naar Cross worden geretourneerd onder deze clausule 4.5.
  6. De klant is niet gerechtigd de overeenkomst te annuleren of de goederen te retourneren als de goederen volgens de persoonlijke specificaties van de klant zijn gemaakt.

 5. Levering van goederen aan de klant
  1. Cross zal er zorg voor dragen dat de door de klant bestelde goederen worden bezorgd op de Leveringsplaats in overeenstemming met de Leveringswijze.
  2. De leveringskosten zullen worden doorberekend tegen de prijs die van tijd tot tijd op de website voor de door de klant geselecteerde Leveringswijze zijn gespecificeerd.
  3. Alle data die door Cross zijn medegedeeld voor levering van de goederen op de overeengekomen Leveringswijze, zijn slechts bedoeld als schatting.5.4. Enige aansprakelijkheid van Cross voor het niet-bezorgen van de goederen zal worden beperkt tot de vervanging door Cross (naar eigen inzicht) van de goederen binnen een redelijke termijn of het verstrekken van een creditnota op een pro rata-basis tegen enige factuur die voor dergelijke goederen is uitgegaan.
  4. Als om enigerlei reden Cross niet in staat is om de goederen tijdig te bezorgen omdat de klant, de agenten van de klant of de contractanten van de klant niet aanwezig zijn op de Leveringsplaats of niet voor de juiste instructies, documenten, licenties of toestemmingen hebben gezorgd, of door enige andere daad of nalatigheid van de klant, de agenten van de klant, de contractanten van de klant:
   1. zullen de goederen geacht worden te zijn geleverd; en
   2. mag Cross de goederen opslaan tot de levering. De klant is aansprakelijk voor alle gerelateerde kosten en uitgaven (waaronder, zonder beperking, herbezorging, opslag en verzekering).
  5. Bij levering gaat de klant ermee akkoord dat hij alle dozen zorgvuldig opent en de beschermende verpakking voorzichtig verwijdert en Cross op de hoogte stelt van enige schade binnen [30] dagen na levering.
  6. Als de goederen die bij de klant zijn geleverd beschadigd zijn of gebreken vertonen, heeft Cross geen aansprakelijkheid jegens de klant tenzij de klant Cross schriftelijk op het contactadres van een dergelijke schade of gebrek binnen [30] dagen na de betreffende leveringsdatum hiervan op de hoogte stelt.Als de klant schriftelijk bericht doet onder deze clausule, zal Cross naar eigen keuze:
   1. alle goederen vervangen of repareren die zijn beschadigd of gebreken vertonen; of
   2. aan de klant het bedrag vergoeden dat door de klant is betaald voor de beschadigde/gebreken vertonende goederen.
    De klant erkent dat deze geen andere oplossing heeft voor enige beschadigde
    gebreken vertonende goederen anders dan in deze clausule is voorzien.

 6. Informatie op de Website
  1. Cross zal trachten ervoor te zorgen dat de beschikbare informatie met betrekking tot de goederen die op enig moment op de website te koop worden aangeboden, accuraat is.Cross kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen en voor zover mogelijk als wettelijk is toegestaan, garandeert Cross niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, afbeeldingen of andere items die zich op de website bevinden.Cross zal zich redelijkerwijs inspannen om fouten en weglatingen zo snel als praktisch mogelijk is te corrigeren nadat Cross dit heeft ontdekt of hierop is geattendeerd.
  2. Cross mag op enig moment zonder aankondiging wijzigingen aanbrengen in de informatie, tekst, afbeeldingen of andere items die zich op de website bevinden, of in de goederen die hierin beschreven worden.Cross is niet gehouden om deze materialen bij te werken.
  3. Alle tekeningen, beschrijvingen en specificaties van de goederen op de website hebben louter als doel het geven van een beschrijving bij benadering van de goederen en zullen geen verkoop op beschrijving inhouden.

 7. Verplichtingen van de Klant
  1. De klant garandeert dat alle gegevens die op het bestelformulier zijn verstrekt met als doel het aanbod om de goederen te kopen en de overeenkomst aan te gaan correct zijn en dat als de klant een bankbetaalkaart gebruikt, de klant toestemming heeft om deze bankbetaalkaart te gebruiken en dat er voldoende saldo en/of voldoende ongebruikte limiet beschikbaar is om de kosten van de goederen te voldoen.
  2. De klant moet alle van toepassing zijnde bepalingen en wetgeving in acht nemen en hieraan voldoen, waaronder het verkrijgen van alle noodzakelijke douane-, import- of andere vergunningen voor de aankoop van goederen (waaronder, zonder beperking, de betaling van alle noodzakelijke invoerrechten).De import of export van de goederen naar de klant kan door bepaalde nationale wetten verboden zijn.Cross geeft geen verklaringen en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de export of import van de goederen die Beperkte aansprakelijkheiddoor de klant worden gekocht.

 8. Limitation of Liability
  1. Geen van de partijen beperkt of sluit aansprakelijkheid jegens de andere partij uit voor dodelijke of persoonlijke ongelukken die door de nalatigheid van die partij zijn veroorzaakt, of aansprakelijkheid voor frauduleuze valse voorstelling, of enige schending van de wet op de Handelspraktijken en tot voorlichting en bescherming van de consument (1991) en de bepalingen uit het burgerlijke wetboek, in het bijzonder inzake koopovereenkomsten.
  2. Onderhevig aan clausules 8.1 en 8.3 zal de volledige financiële aansprakelijkheid van Cross met betrekking tot schendingen van de overeenkomst of van enige andere verplichting jegens de klant of wegens nalatigheid samenhangend met het onderwerp van de overeenkomst worden beperkt tot [€ 75,00...].
  3. Onderhevig aan clausule 8.1 zal Cross in geen geval aansprakelijk zijn jegens de klant voor een van de onderstaande zaken hoe of waar deze zich ook voordoen:
   1. verlies van winst; of
   2. verlies van handel; of
   3. verlies van inkomsten; of
   4. verlies van gegevens; of
   5. verlies van goodwill; of
   6. verlies van verwachte besparingen; of
   7. enig speciaal, indirect, gevolg- of puur economisch verlies, schade, kosten of uitgaven.

 9. IP-rechten
  1. De partijen erkennen dat de IP-rechten en alle andere rechten in de goederen en documentatie behoren tot Cross en/of de relevante eigenaar.
  2. Cross verleent de klant hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de IP-rechten in de goederen en de documentatie die door Cross aan de klant is geleverd tot de mate waarin dit noodzakelijk is om de klant in staat te stellen om redelijk gebruik van de goederen en de documentatie te maken.
  3. Met uitzondering van clausule 9.2 wordt er geen andere licentie of recht op gebruik van de IP-rechten van Cross verleend.

 10. Beëindiging
  1. Niettegenstaande enige andere voorziening die hierin is vervat en zonder afbreuk te doen aan andere rechten die de partijen kunnen hebben, kan Cross op staande voet de overeenkomst beëindigen via een schriftelijk bericht aan de klant als de klant:
   1. in belangrijke mate een bepaling in de overeenkomst schendt en een dergelijke schending niet corrigeert (indien deze in staat is om deze te corrigeren) binnen [30] dagen nadat deze schriftelijk van deze schending op de hoogte is gesteld; of
   2. hetzij kennelijk insolvabel is, of een wettelijk verzoek tot faillissement tegen zich krijgt ingediend of zelf aanvraagt of een collectieve schuldenregeling treft met crediteuren of anderszins het voordeel neemt van enige wettelijke bescherming tegen schuldeisers , , stopt of dreigt te stoppen met handel drijven, een gerechtelijk akkoord aanvraagt, ontbonden wordt of in vereffening gaat.
  2. Beëindiging van de overeenkomst zal geen afbreuk doen aan verworven rechten of verplichtingen van de partijen.
  3. Bij beëindiging zullen alle bedragen die onder de overeenkomst door de klant aan Cross betaald moeten worden, onmiddellijk dienen te worden betaald.

 11. Overmacht
  1. Geen van de partijen zal aansprakelijk zijn voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van deze overeenkomst die wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten de redelijke macht van de in gebreke zijnde partij, waaronder, maar zonder beperking, overmacht, oorlog of een nationale noodtoestand, terrorisme, brand, explosies, vertragingen van leverancier of vervoerder, wetten of regelingen van de overheid, slecht weer, overstromingen of enige andere kracht of gebeurtenis die buiten onze macht ligt ('overmacht') mits de in gebreke zijnde partij er in redelijkheid al het mogelijke aan doet (maar zonder verplichting om hiervoor kosten te maken) om de periode van onderbreking die door de overmacht is veroorzaakt te minimaliseren.
  2. Indien een van beide partijen zijn verplichtingen niet kan uitvoeren wegens overmacht voor een aaneengesloten periode langer dan [3] maanden, mag de andere partij de overeenkomst op staande voet beëindigen door middel van een schriftelijk bericht aan de niet-uitvoerende partij. In dat geval zal geen van beide partijen aansprakelijk zijn jegens de ander met de uitzondering dat rechten en aansprakelijkheden die voorafgaand aan een dergelijke beëindiging zijn opgebouwd, blijven voortbestaan.

 12. Gegevensbescherming
 13. Cross gebruikt alle persoonlijke informatie die door de klant is verstrekt ('gegevens') in overeenstemming met de toepasselijke wet op de gegevensbescherming en in overeenstemming met het privacybeleid van Cross dat Privacybeleid terug te vinden.

 14. Algemeen

  1. De overeenkomst omvat de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp en vervangt enige eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen hen die hierop betrekking heeft. De partijen bevestigen eveneens dat zij de overeenkomst niet zijn aangegaan op basis van enige verklaring die niet uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen. Niets in de overeenkomst zal echter bijdragen aan de beperking of uitsluiting van enige aansprakelijkheid voor fraude.
  2. Geen enkele amendering op de overeenkomst zal bindend zijn tenzij deze schriftelijk is vastgelegd en door beide partijen is ondertekend.
  3. De klant zal geen van zijn rechten of verplichtingen hieronder toewijzen, belasten of op andere wijze overdragen aan een derde partij zonder schriftelijke toestemming vooraf van Cross.Cross mag al zijn rechten of verplichtingen hieronder toewijzen, overdragen of uitbesteden zonder toestemming van de klant maar Cross zal erop toezien dat de overdracht geen afbreuk doet aan de bij deze overeenkomst verleende garantie.
  4. Geen verklaring van afstand of schending van de verplichtingen van de partijen hieronder zullen een verklaring van afstand inhouden van het afstand doen van de partij hieronder of van enige volgende schending.
  5. De partijen willen en zullen er respectievelijk zorg voor dragen dat enige andere noodzakelijke partij al dergelijke documenten zal uitvoeren en alle handelingen en zaken zal uitvoeren die redelijkerwijs vereist kunnen worden op of volgend op de voltooiing van de overeenkomst om de verplichtingen van de partijen onder de overeenkomst veilig te stellen. 13.6 Alle berichtgevingen die onder de overeenkomst worden gedaan:
   1. zullen schriftelijk worden meegedeeld en persoonlijk afgeleverd of via aangetekende post verzonden worden naar de partij aan wie het bericht is geadresseerd. In het geval van Cross is dit het contactadres en in het geval van de klant de Leveringsplaats of een dergelijk ander adres dat een partij schriftelijk kan meedelen aan de andere partijen;
   2. bij gebrek aan bewijs van eerdere ontvangst zal deze worden geacht naar behoren te zijn verstrekt:
    1. bij persoonlijke bezorging, als deze is achtergelaten op het adres waarnaar verwezen wordt in clausule 13.7.1; of
    2. als deze per aangetekende post is verstuurd, op het registratiemoment van de bezorgdienst.
  6. Om twijfel te voorkomen zal elektronische post als 'schriftelijk' worden beschouwd voor het doel van de overeenkomst, maar dit zal geen afbreuk doen aan de uitdrukkelijke vereisten voor de bezorging van berichten onder clausule 13.7.
  7. Indien enige bepaling van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet uitvoerbaar wordt gehouden, zal de overeenkomst zijn geldigheid behouden voor de overige bepalingen daarvan en het restant van de bepaling in kwestie.
  8. De overeenkomst is bindend en zal dit blijven ten gunste van de toegestane opvolgers en toegestane zaakwaarnemers (indien dit het geval is) van beide partijen.
  9. Alle bepalingen in de overeenkomst zullen voor zover als deze kunnen worden uitgevoerd en nageleefd, volledig van kracht en geldig zijn, niettegenstaande enig einde of voortijdige afbreking.

 15. Toepasselijk Recht
  1. Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. De partijen bij de overeenkomst onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische hoven en rechtbanken.